nr 91
Poniedziałek 31.08.2015 - Rajmunda, Ramony, Pauliny
szukaj na stronach > WEGIEL BRUNATNY
strona glowna

Największa w Polsce kopalnia węgla brunatnego

Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów jest największą kopalnią odkrywkową w Polsce. Wielkość złóż i osiągane wydobycie stawiają ją wśród największych europejskich dostawców tego surowca energetycznego. Bełchatowski węgiel jest najtańszym paliwem energetycznym w kraju, z którego produkowana jest najtańsza energia w Polsce. Na bazie bełchatowskiego "brunatnego złota" produkowane jest ponad 20% krajowej energii elektrycznej. Pozycja bełchatowskiej Kopalni - lidera polskiego górnictwa węgla brunatnego - jest efektem zastosowania najnowszych rozwiązań technicznych oraz zaangażowania w ochronę środowiska. Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów istnieje już od ponad trzydziestu pięciu lat.

Bełchatowski węgiel

Bełchatowskie złoże węgla brunatnego znajduje się w strefie zapadlisk tektonicznych, rozciągających się na przestrzeni ok. 50 km, zwanych rowem tektonicznym Kleszczowa. Węgiel w Bełchatowie liczy sobie ok. 20 mln lat. Jego powstanie było poprzedzone różnorodnymi procesami rozpoczynającymi się ok. 70 mln lat temu. Na terenie, na którym znajduje się bełchatowskie złoże, istniało ciepłe morze, które ulegało stopniowemu spłycaniu. Doprowadziło to do wynurzenia się szeregu wysp, a następnie rozległego lądu. Zjawisko to zwane jest regresją morską, czyli cofaniem się morza.

Ok. 20 mln lat temu w obrębie rowu Kleszczowa powstały warunki umożliwiające rozwój bagniska, a później torfowiska. Funkcjonujące w obrębie rowu jezioro zostało wypełnione materiałem znoszonym z terenów przyległych, a następnie ulegało powolnemu zarastaniu przez sitowie oraz roślinność turzycową. W podmokłych i bagnistych zagłębieniach terenu gromadziły się szczątki roślin, które ulegały procesowi uwęglania. Ciepły i wilgotny klimat sprzyjał rozwojowi procesów biochemicznych - gnijące rośliny i drzewa tworzyły coraz grubszą warstwę osadu. Jednocześnie lustro wody ciągle się podnosiło. Szczątki roślinne, które znajdowały się pod powierzchnią wody, ulegały procesowi torfienia - grubość osadu zmniejszała się, wzrastała w nim zawartość węgla pierwiastkowego C.

W dalszym procesie uwęglania następowała diageneza - torf zmieniał się w węgiel brunatny. Nagromadzona substancja organiczna została przykryta grubą warstwą osadów młodszych. Ciśnienie tego nadkładu i wzrastająca wraz z głębokością temperatura radykalnie przyspieszały proces uwęglania. I tak z ok. 4 m torfu powstawał 1 m węgla brunatnego.

Złoże węgla brunatnego "Bełchatów" charakteryzuje się dużą miąższością dochodzącą do 100 m. Taka grubość nie byłaby możliwa bez udziału procesu subsydencji, czyli powolnego osiadania dna zbiornika wskutek procesów tektonicznych. Ponadto proces subsydencji musiał mieć taką samą szybkość jak tempo zarastania zbiornika przez substancję organiczną.

Historia Kopalni

Złoże węgla brunatnego w Bełchatowie zostało odkryte w grudniu 1960 r. Jego zasoby całkowite wynosiły ok. 2,3 mld ton węgla brunatnego. Podczas poszukiwań gazu ziemnego w miejscowości Piaski stwierdzono występowanie warstwy osadów węglowych. Przeprowadzone odwierty potwierdziły występowanie w tym rejonie dużego, zasobnego i korzystnie zalegającego złoża węgla brunatnego. Kilkanaście następnych lat zajęły badania, ekspertyzy i prace projektowe dotyczące przyszłej eksploatacji złoża.

W obrębie złoża wydzielono trzy pola węgla brunatnego, które według dokumentacji geologicznej z 1964 roku posiadały następujące zasoby:

  • Pole "Bełchatów" - ok. 1,32 mld ton,
  • Pole "Szczerców" - ok. 0,87 mln ton,
  • Pole "Kamieńsk" - ok. 0,15 mln ton.

Do eksploatacji zakwalifikowano jedynie węgiel zalegający w Polach "Bełchatów" i "Szczerców". Taką też kolejność przyjęto do projektowania prac przygotowawczych i eksploatacji złoża.

2 kwietnia 1973 r. powołano Delegaturę Zjednoczenia Przemysłu Węgla Brunatnego w Bełchatowie - pierwszą komórkę organizacyjną przyszłego przedsiębiorstwa górniczego. Przełomowy dla Kopalni był 17 stycznia 1975 r. Tego dnia utworzono Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów" w budowie.

W tym samym roku rozpoczęto odwadnianie złoża i montaż pierwszej koparki nadkładowej. 6 czerwca 1977 r. uruchomiono pierwszy układ KTZ (koparka-taśmociąg-zwałowarka), a 19 listopada 1980 r. wydobyto pierwsze tony węgla. Od tej pory wraz z ciągle wzrastającymi potrzebami głównego odbiorcy - Elektrowni Bełchatów, rosło wydobycie węgla. Docelową zdolność wydobywczą - 38,5 mln ton, Kopalnia osiągnęła w 1988 r.

Osobowość prawną firma uzyskała 23 maja 1989 r. - tego dnia umieszczono ją w rejestrze pod nazwą Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów".

1 stycznia 1999 r. Kopalnia została skomercjalizowana stając się spółką akcyjną. Od marca 2004 r., kiedy utworzono spółkę BOT Górnictwo i Energetyka S.A. z siedzibą w Łodzi, była częścią największej polskiej grupy wydobywczo-wytwórczej, w skład której wchodziły: Kopalnia Turów, Elektrownia Bełchatów, Elektrownia Opole oraz Elektrownia Turów.

Od 9 maja 2007 r. grupa ta wraz z innymi spółkami branży energetycznej tworzy PGE Polską Grupę Energetyczną - największą polską firmę w tej branży.

1 września 2010 r. w wyniku procesu konsolidacji została utworzona PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., którą tworzyło jedenaście oddziałów: KWB Bełchatów, KWB Turów, Elektrownia Bełchatów, Elektrownia Turów, Zespół Elektrowni Dolna Odra, Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, Elektrociepłownia Kielce, Elektrociepłownia Rzeszów, Elektrociepłownia Lublin-Wrotków, Elektrociepłownia Gorzów i Elektrociepłownia Zgierz. W niedługim czasie spodziewane jest włączenie do spółki również Elektrowni Opole.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna jest jednym z sześciu obszarów biznesowych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE. Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów przestała funkcjonować jako podmiot prawa handlowego i została zarejestrowana pod nazwą PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów.

KALENDARIUM

1960 r. - odkrycie złoża węgla brunatnego w rejonie miejscowości Piaski.

02.04.1973 r. - powołanie delegatury Zjednoczenia Przemysłu Węgla Brunatnego w Bełchatowie.

17.01.1975 r. - powołanie Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów" w budowie.

01.10.1975 r. - uruchomienie układu odwodnienia wgłębnego poprzez włączenie na stałe 36 studni.

15.10.1975 r. - rozpoczęcie montażu pierwszej koparki nadkładowej typu SchRs-4600×50.

06.06.1977 r. - rozpoczęcie pracy I układu KTZ (koparka-taśmociąg-zwałowarka).

19.11.1980 r. - wydobycie pierwszych ton węgla brunatnego.

29.06.1982 r. - wydobycie 1 mln ton węgla brunatnego.

1983 r. - Kopalnia Bełchatów otrzymała status przedsiębiorstwa eksploatacyjnego w budowie.

1984 r. - KWB Bełchatów weszła w skład Państwowego Przedsiębiorstwa Polskie Górnictwo Węgla Brunatnego z siedzibą we Wrocławiu.

14.09.1986 r. - uruchomienie tymczasowej sortowni węgla umożliwiającej sprzedaż brunatnego paliwa odbiorcom indywidualnym.

31.03.1988 r. - osiągnięcie docelowej zdolności wydobywczej 38,5 mln ton węgla brunatnego rocznie.

23.05.1989 r. - uzyskanie przez Kopalnię osobowości prawnej i umieszczenie w rejestrze pod nazwą Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów".

11.07.1989 r. - rozpoczęcie zwałowania wewnętrznego.

listopad 1993 r. - zakończenie zwałowania nadkładu na zwałowisku zewnętrznym.

31.12.1993 r. - zakończenie budowy KWB Bełchatów.

09.01.1996 r. - decyzja Ministra Przemysłu i Handlu zezwalająca na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego - Elektrownia "Bełchatów II" i Kopalnia "Szczerców".

01.10.1997 r. - uzyskanie przez KWB Bełchatów koncesji na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża węgla brunatnego w Polu "Szczerców".

1.01.1999 r. - przekształcenie Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów" w spółkę akcyjną.

12.09.1999 r. - wydobycie 500-milionowej tony węgla z Pola Bełchatów i osiągnięcie półmetka eksploatacji.

21.10.2002 r. - rozpoczęcie pracy I układu KTZ w Polu "Szczerców".

marzec 2004 r. - utworzenie holdingu BOT Górnictwo i Energetyka S.A. z siedzibą w Łodzi, w skład którego weszły: Elektrownia Bełchatów S.A., Elektrownia Opole S.A., Elektrownia Turów S.A., KWB Bełchatów S.A., KWB Turów S.A.

29.09.2004 r. - rejestracja podwyższonego kapitału zakładowego spółki BOT GiE S.A., tym samym BOT GiE S.A. stał się właścicielem 69% pakietu akcji BOT KWB Bełchatów S.A.

16.03.2005 r. - zmiana nazwy KWB Bełchatów S.A. na BOT Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Spółka Akcyjna z siedzibą w Rogowcu.

09.05.2007 r. - utworzenie PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. - największej firmy w Polsce, w skład której weszła m.in. BOT KWB Bełchatów S.A.

26.06.2008 r. - zmiana firmy spółki z BOT KWB Bełchatów S.A. na PGE KWB Bełchatów S.A.

17.08.2009 r. - wydobycie pierwszego węgla z Pola "Szczerców".

30.06.2010 r. - Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów otrzymała koncesję na przeprowadzenie prac rozpoznawczych i badawczych satelitarnego złoża węgla brunatnego "Złoczew".

1.09.2010 r. - w wyniku procesu konsolidacji została utworzona spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, w skład której weszło jedenaście oddziałów, w tym m.in. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów.

1.12.2010 r. - rozpoczęcie prac wiertniczych w gminie Ostrówek w ramach przyznanej koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złoża węgla brunatnego "Złoczew".

3.02.2011 r. - wykonanie pierwszego w gminie Złoczew odwiertu zlokalizowanego na północnym zboczu projektowanej odkrywki.

czerwiec 2011 r. - osiągnięcie poziomu -110 m w Polu "Bełchatów" (oznacza to, że węgiel jest wydobywany z głębokości 310 metrów od poziomu terenu.

Proces eksploatacji

Proces technologiczny eksploatacji złoża węgla brunatnego przebiega w dwóch fazach. Pierwsza z nich polega na zdejmowaniu nadkładu zalegającego nad węglem, a druga na urabianiu złóż węglowych.

Zdejmowanie nadkładu i urabianie węgla realizowane jest układami technologicznymi KTZ (koparka-taśmociąg-zwałowarka). Koparki nadkładowe zdejmują nadkład na poszczególnych piętrach eksploatacyjnych i kierują go na taśmociągi, którymi - w zależności od rodzaju i aktualnych potrzeb - poprzez stacje rozdzielcze kierowany jest na:

  • zwałowisko wewnętrzne,
  • zwałowisko zewnętrzne,
  • składowisko kopalin towarzyszących.

I układ KTZ w Kopalni Bełchatów rozpoczął pracę 6 czerwca 1977 r. Do 1993 r. nadkład zwałowany był na zwałowisku zewnętrznym, którego wysokość wynosi ok. 195 m od powierzchni terenu, natomiast objętość ok. 1.350 mln m3. Zwałowisko zewnętrzne, zwane "Górą Kamieńsk" jest najwyższym wzniesieniem w centralnej Polsce.

Obecnie masy nadkładu z Pola "Bełchatów" deponowane są w wyeksploatowanym wyrobisku, tworząc tzw. zwałowisko wewnętrzne.

Węgiel brunatny wydobywany jest koparkami węglowymi, a następnie transportowany przenośnikami taśmowymi bezpośrednio do Elektrowni Bełchatów lub na plac uśredniania w celu uzyskania węgla o optymalnych parametrach jakościowych i zabezpieczenia rezerwy węgla dla elektrowni. Pierwszy węgiel z Pola "Bełchatów" został wydobyty 19 listopada 1980 r.

Wraz z zakończeniem pracy na I poziomie tego pola we wrześniu 2005 r., osiągnięto docelową granicę wyrobiska. Zakończenie eksploatacji w Polu "Bełchatów" przewidziane jest w 2019 r.

W Polu "Szczerców" I układ KTZ rozpoczął pracę 21 października 2002 r. Nadkład zwałowany jest na zwałowisku zewnętrznym. Eksploatacja węgla w Polu "Szczerców" rozpoczęła się w sierpniu 2009 r., natomiast zakończenie eksploatacji przewidywane jest w 2038 r.


Zdejmowanie nadkładu w latach 1990-2011.


Wydobycie węgla w latach 1990-2011.


Odwodnienie w latach 1990-2011.

Plac węglowy to jeden z ważniejszych obiektów KWB Bełchatów ze względu na funkcję, jaką pełni w procesie przygotowania paliwa dla Elektrowni Bełchatów. Węgiel w złożu "Bełchatów" jest zróżnicowany pod względem parametrów jakościowych. Jego wartość opałowa waha się w przedziale 1.500-2.200 kcal/kg, a zawartość siarki w przedziale 0,2-3,0%. W tej sytuacji zachodzi konieczność uśredniania węgla w zakresie wartości opałowej oraz zawartości siarki. Optymalnie uśredniony węgiel powinien mieć parametry zbliżone do wartości średnich dla rejonu złoża aktualnie eksploatowanego. Homogenizacja (mieszanie) węgla odbywa się w oparciu o plac węglowy, na którym w odpowiednich sektorach składuje się węgiel o zróżnicowanych parametrach jakościowych.

Aby uzyskać optymalne parametry paliwa, węgiel transportowany bezpośrednio z Pola "Bełchatów" lub "Szczerców" do pobliskiej elektrowni miesza się w odpowiednich proporcjach z węglem składowanym w sektorach znajdujących się na placu węglowym. Podobną zasadę stosuje się w przypadku podawania węgla tylko z placu węglowego. Właściwie prowadzony proces uśredniania wymaga dokładnej, bieżącej inwentaryzacji ilościowej i jakościowej węgla na placu. Usprawnienie tego procesu nastąpiło dzięki zastosowaniu Rozproszonego Systemu Telemetrycznego. Aktualnie do Dyspozytora Centrum Operatywnego Kierowania Ruchem przekazywane są dane jakościowe charakteryzujące poszczególne sektory i place składowe. Dane te zawierają informacje dotyczące:

  • ilości węgla,
  • wartości opałowej węgla,
  • zawartości siarki w węglu,
  • zanieczyszczenia w węglu.

Równolegle do działalności wydobywczej Kopalnia zajmuje się zagospodarowaniem kopalin, które towarzyszą złożu węgla. Część z nich jest selektywnie eksploatowana i składowana na złożach wtórnych - stanowią one bazę surowcową dla potrzeb Kopalni oraz dla zewnętrznych odbiorców. Jednym z pozyskiwanych surowców mineralnych jest kreda jeziorna, na bazie której Oddział produkuje ekologiczne wapno nawozowe Eko-Calcium, wykorzystywane w rolnictwie i sadownictwie.

Dane techniczne złoża węgla brunatnego Kopalni "Bełchatów" (na dzień 31.12.2011 r.)

Kopalnia Bełchatów:
Pierwotne zasoby przemysłowe: ok. 2,3 mld ton
Obecne zasoby przemysłowe: 789 mln ton
Łączna powierzchnia obszaru wyrobisk: 44 km2

Rzędna głębokości wyrobiska (maksymalna): -110 m n.p.m.
Pole "Bełchatów":
Zasoby przemysłowe: 190 mln ton
Średnia długość wyrobiska: ok. 12,5 km
Średnia szerokość wyrobiska: ok. 3 km
Głębokość wyrobiska: ok. 310 m
Pole "Szczerców":
Zasoby przemysłowe: 599 mln ton
Średnia długość wyrobiska: ok. 3 km
Średnia szerokość wyrobiska: ok. 4 km
Głębokość wyrobiska: ok. 140 m

Ochrona środowiska

Wydobycie węgla metodą odkrywkową bez wątpienia wywiera wpływ na otoczenie i środowisko naturalne. Dlatego w Kopalni Bełchatów realizacja zadań związanych z ochroną środowiska była i jest stawiana na równi ze strategicznymi działaniami związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem zakładu górniczego.

Kopalnia realizuje zakrojone na szeroką skalę działania proekologiczne polegające na przywróceniu równowagi przyrodniczej (rekultywacja terenów poeksploatacyjnych, odprowadzanie czystych wód kopalnianych i oczyszczonych ścieków) oraz racjonalnym gospodarowaniu zasobami środowiska przyrodniczego.

W trosce o środowisko naturalne KWB Bełchatów od początku swojej działalności nieustannie nadzoruje prace, które powodują wielkoobszarowe przekształcenia terenu. Wypracowany i konsekwentnie realizowany, spójny system w zakresie ochrony środowiska naturalnego koncentruje się na trzech podstawowych elementach: ochronie ziemi, wody i powietrza. Szeroko pojęta profilaktyka związana z działaniami eliminującymi bądź ograniczającymi wpływ eksploatacji oraz usuwanie skutków działalności górniczej, przynosi bełchatowskiej Kopalni uznanie niezależnych ekspertów w dziedzinie ekologii, a co najważniejsze - zaufanie społeczeństwa, czego efektem było przyznanie Kopalni wielu nagród i wyróżnień m.in. Lider Polskiej Ekologii, Firma Przyjazna Środowisku.

Odpowiedzialność za środowisko naturalne i środowisko społeczne towarzyszy Kopalni Bełchatów od początku prowadzenia działalności gospodarczej. Podstawowe zadanie, jakim jest wydobycie węgla brunatnego, Kopalnia Bełchatów realizuje zawsze uwzględniając dobro środowisko naturalnego i społeczności lokalnej.

W swojej ponad 35-letniej historii nie szczędziła środków finansowych na zagadnienia z szeroko pojętej ekologii. Działalność na rzecz ochrony środowiska przynosi Kopalni i strefie jej oddziaływania wymierne korzyści.

Góra Kamieńsk

Przykładem ciągłej troski Kopalni o środowisko naturalne jest Góra Kamieńsk - najwyższe wzniesienie w centralnej Polsce, powstałe w wyniku działalności górniczej. W celu udostępnienia złoża z Pola "Bełchatów" wystąpiła konieczność zdjęcia całej masy nadkładu. Powstały nowe formy rzeźby terenu w postaci sztucznych zagłębień i wyniesień. Jednym z nich jest właśnie zwałowisko zewnętrzne. Powstało ono z mas ziemi zalegających nad pokładami węgla. Po usypaniu zwałowisko poddano procesowi rekultywacji, który był prowadzony w kierunku leśnym. Na skutek podjętych działań powstało największe wzniesienie w centralnej Polsce sięgające 395 m n.p.m., które zostało przystosowane do wykorzystania w celach turystycznych.

Zalesiona góra jest atrakcyjnym miejscem turystycznym. Zlokalizowana na północnym stoku trasa narciarska to najdłuższa i najlepiej przygotowana trasa w centralnej Polsce - ma 750 m długości. Narciarze mają do dyspozycji czteroosobowy wyciąg krzesełkowy, który w ciągu godziny może zawieźć na górę ok. 2.000 osób. Działają tutaj także dwa wyciągi orczykowe. Stok narciarski jest oświetlony, co pozwala na szusowanie do późnych godzin wieczornych. Trasy są naśnieżane i ratrakowane. Nad bezpieczeństwem narciarzy i snowboardzistów czuwają ratownicy GOPR.

Latem największą atrakcją jest tor saneczkowy o długości 630 m, wyposażony w 35 sań, które zjeżdżają z maksymalną prędkością 40 km/godz. Ponadto amatorzy sportów ekstremalnych mogą skorzystać z 40-kilmetrowych tras rowerowych o różnym stopniu trudności, a także toru kartingowego. Stacja dolna Góry Kamieńsk oferuje zaplecze szkoleniowe i gastronomiczne, a dla najmłodszych Mini Park Rozrywki z golden bungee, rowerami obrotowymi, dmuchaną dżunglą i zjeżdżalnią. Wielbicieli mocnych wrażeń zaprasza również do korzystania z sezonowego toru kartingowego. Ośrodek stał się niezwykle atrakcyjnym miejscem aktywnego wypoczynku przez cały rok.

Zrekultywowana Góra Kamieńsk jest najlepszym dowodem na to, że zmiany powierzchni terenu związane z prowadzeniem eksploatacji metodą odkrywkową, mają charakter przejściowy i nie godzą w sposób istotny w podstawowe procesy życia biologicznego, a teren poeksploatacyjny z powodzeniem przywracany jest poprzedniej lub innej działalności gospodarczej.

Kopalnia a rozwój regionu

Powstanie Kopalni Bełchatów miało ogromny wpływ na rozwój Bełchatowa. To dzięki inwestycji dwóch dużych zakładów: kopalni odkrywkowej węgla brunatnego i elektrowni, oddalonych o ok. 15 km od miasta, Bełchatów z kilkutysięcznego miasteczka stał się ponad 60-tysięcznym miastem i paliwowo-energetyczną stolicą Polski.

Rozwój przedsiębiorstwa nie może odbywać się w oderwaniu od środowiska, w którym żyje i pracuje jego załoga. Dlatego też Kopalnia przez cały czas swojego funkcjonowania prowadzi działania mające na celu zarówno podniesienie jakości życia społeczności lokalnej, jak i zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne.

O pozytywnym wpływie istnienia Kopalni może świadczyć choćby gmina Kleszczów - jedno z najszybciej rozwijających się miejsc regionu łódzkiego. Działalność kompleksu górniczo-energetycznego spowodowała wzrost możliwości rozwojowych gminy Kleszczów i jej mieszkańców, stworzyła stabilny rynek konsumencki i wpłynęła na rozwój technologiczny, finansowy i społeczny całego regionu.

W połowie lat 70. w całej gminie Kleszczów działało tylko sześć firm, w tym mleczarnia, piekarnia i cegielnia. Dziś w Kopalni i Elektrowni pracuje łącznie ok. 10 tys. osób, a Kleszczów jest najbogatszą gminą w Polsce.

Odpowiedzialność społeczna bełchatowskiej Kopalni

Kopalnia Bełchatów dobrowolnie przyjęła strategię uwzględniającą w swej działalności aspekty społeczne, etyczne i ekologiczne oraz relacje z różnymi grupami interesariuszy. Działania w zakresie CSR (Corporate Social Responsibility), czyli społecznej odpowiedzialności biznesu, wykraczają poza wymogi określone przepisami prawa i mają charakter aktywności długofalowej. Działalność ta dotyczy zarówno ochrony środowiska naturalnego, uczciwych praktyk rynkowych i relacji z interesariuszami, jak również przestrzegania norm moralnych i etycznych.

Odpowiedzialny biznes dla Kopalni Bełchatów to nie tylko dobroczynność, ekologia czy uczciwość wobec kontrahentów. Dlatego działania Oddziału na rzecz pracowników nie ograniczają się jedynie do zapewnienia miejsc pracy, wynagrodzenia czy określonych Kodeksem Pracy obowiązków pracodawcy. Działania te znacznie wykraczają poza minimum określone wymogami prawa.

Kopalnia zapewnia swoim pracownikom - także emerytom i rencistom - ponadstandardową opiekę medyczną. Świadczy o tym m.in. podpisanie umów o współpracy z kilkoma specjalistycznymi klinikami. Efektem dbałości o bezpieczne warunki pracy było przyznanie KWB Bełchatów w 2007 r. wyróżnienia: "Kopalnia - organizator pracy bezpiecznej". W województwie łódzkim Kopalnia zajęła pierwsze miejsce. W 2009 r. ponownie doceniono działania Kopalni w zakresie BHP przyznając firmie II miejsce z XVI edycji konkursu na szczeblu regionalnym "Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej" w grupie zakładów zatrudniających ponad 250 pracowników.

Kopalnia Bełchatów kładzie duży nacisk na szkolenia pracowników. Dobrze rozwinięta jest także polityka socjalna.

Firma stawia sobie za cel poprawę efektywności zarządzania, a w konsekwencji funkcjonowania Oddziału przy uwzględnieniu interesu społecznego. KWB Bełchatów jest świadoma swojej roli w tworzeniu korzystnych warunków dla społecznego, ekonomicznego i ekologicznego rozwoju regionu. W praktyce oznacza to, że wspiera społeczność lokalną, podejmując współpracę z instytucjami samorządu terytorialnego, wspierając inwestycje społeczne w takich obszarach, jak edukacja i kultura, zdrowie itp. Kopalnia angażuje się w realizację projektów z obszaru sfery społecznej. Za "wielkie serce" i pomoc potrzebującym otrzymała tytuł "Dobrodziej Roku" w konkursie Dobrodziej Roku 2008. Kapituła konkursu powołana przez Prezydenta Miasta Bełchatowa nagrodziła Kopalnię za wspieranie organizacji pozarządowych w dziedzinie pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Perspektywiczne złoże "Złoczew"

Bełchatowska Kopalnia to firma o ugruntowanej, stabilnej i mocnej pozycji w branży wydobywczej. Posiada bogate tradycje i unikalne kompetencje w zakresie wykorzystania węgla brunatnego, w związku z tym jest dobrze przygotowana do zagospodarowania perspektywicznych złóż węgla.

Jednym z takich złóż jest uwzględnione w projekcie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 r. satelitarne złoże "Złoczew". Jest ono położone w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego. Rozciąga się wąskim pasem o szerokości 1.000-1.500 m na przestrzeni ok. 10 km (na terenie trzech gmin: Złoczew, Burzenin (powiat sieradzki) oraz Ostrówek (powiat wieluński).

Budowa odkrywki i wydobywanie węgla z tego złoża musi być poprzedzone szeregiem badań i analiz. Koncesję na przeprowadzenie prac rozpoznawczych i badawczych satelitarnego złoża węgla brunatnego "Złoczew" otrzymał PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Decyzja zapadła w czerwcu 2010 r.

Rzeczywistą działalność na terenie złoczewskiego złoża Kopalnia rozpoczęła w grudniu 2010 r., kiedy wykonała pierwszy rozpoznawczy otwór geologiczno-inżynierski pod zwałowisko zewnętrzne. Po wykonaniu modelu złoża i uzyskaniu koncesji na wydobycie, Kopalnia zacznie przebudowywać infrastrukturę tak, aby dostosować ją do potrzeb i warunków, w jakich będzie realizowana odkrywka "Złoczew". Koncesja na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża "Złoczew" będzie określała przestrzeń, w granicach której Kopalnia Bełchatów będzie uprawniona do wydobywania węgla oraz pozwoli na podjęcie prac zmierzających do przygotowania udostępnienia złoża i późniejszej jego eksploatacji. Okres udzielenia koncesji, na jaki bełchatowska Kopalnia będzie się ubiegać, wyniknie ze sporządzonego Projektu zagospodarowania złoża "Złoczew" i zostanie zaproponowany we wniosku do Ministra Środowiska o udzielenie koncesji.

Realizacja nowej inwestycji ma strategiczne znaczenie dla przedłużenia pracy największego w kraju kompleksu górniczo-energetycznego, jaki tworzą Kopalnia i Elektrownia Bełchatów. Jednak budowa kopalni w Złoczewie to przede wszystkim ogromna szansa dla mieszkańców terenów, na których zalega węgiel. Inwestycja ta to przede wszystkim nowe miejsca pracy dla mieszkańców gmin, na terenie których znajduje się złoże "Złoczew". To także zwiększenie wpływów do budżetu gmin (opłaty eksploatacyjne, przychody z różnego rodzaju podatków związanych z eksploatacją węgla), rozwój infrastruktury i lokalnej przedsiębiorczości, a także ustabilizowanie źródeł finansowania gminnych inwestycji.

Prognozy dotyczące światowej energetyki zgodne są w kwestii, że od węgla nie ma odwrotu. Stosując nowoczesne technologie, eliminujące zanieczyszczenie środowiska - węgiel ma szansę stać się ważnym, czystym ekologicznie i bezpiecznym surowcem energetycznym.

W obliczu zmian związanych z powstaniem największego krajowego podmiotu na rynku energii elektrycznej - Polskiej Grupy Energetycznej, przed Kopalnią Bełchatów i pozostałymi Oddziałami wchodzącymi w skład Grupy, stanie zadanie sprostania ciągle zmieniającym się wyzwaniom rynku. W nowej rzeczywistości - wobec europejskich gigantów energetycznych - dalszy rozwój, wzmocnienie i zwiększenie wartości firmy będzie zależało od efektywności podjętych działań i trafionych inwestycji.
copyrights PPWB 2012